top of page

ייעוד וחזון יציגים

במאבק עובדי ההוראה בדרישה לשכר. הוגן. מלא. בזמן שהחל באוקטובר 2016 ע"י קבוצה של עובדי הוראה מצאנו את עצמו לבד.

לבד מול שר החינוך ומשרד החינוך, לבד מול משרד האוצר, לבד מול הבעלויות, לבד מול השלטון המקומי - לבד מול האיגודים!

עמותת יציגים תפעל מתוך חזון המושתת על עיקרי השוויון והצדק החברתי. פועלה של יציגים למען ציבור עובדי ההוראה והגמלאים הוא לאור ערכי הסולידריות והערבות ההדדית ומתוך חובה ואמונה כי איגוד עובדים צריך להיות יחד עם העובדים ולא מול העובדים.

מטרות

1. הקמת בית אחד לכל עובדי ההוראה בישראל בו חברים:     גננות, מורות, מדריכות, מנהלות, גמלאיות, יועצות וכיוצ"ב

2. שיפור מעמד עובדי ההוראה בישראל

3. שמירה על זכויות עובדי ההוראה בישראל

4. חתימה על הסכם קיבוצי אחיד לכל עובדי ההוראה

5. הגדרה ע"פ חוק כי עובדי הוראה הנם עובדי מדינה

6. הצמדת גובה שכר עובדי ההוראה לנהוג במדינות OECD

7. שדרוג סביבת העבודה לעובדי ההוראה במוסדות החינוך

8. יצירת שיתופי פעולה עם תלמידים והורים ביוזמות חינוך

9. קיום קשר עבודה רציף עם משרד החינוך בעליות ורשויות

10. קידום מערכת החינוך הציבורית למערכת משמעותית,         יציבה תורמת ומובילה לעתיד טוב יותר למדינת ישראל.

זכויות

במאבק עובדי ההוראה הצלחנו לחשוף זכויות רבות של עובדי הוראה אשר נרמסות בכל יום מחדש אם זה ע"י המעסיק, ע"י האיגוד היציג, ע"י המנהלים - כאילו היו בגדר המלצה ולא חוק.

זכויות עובדי ההוראה נועדו על מנת להגן עלינו העובדים. והאחריות של כל אחת ואחד מאיתנו היא ראשית להכיר את הזכויות ושנית לדעת לדרוש אותם ולעמוד עליהם.

עובד הוראה שאינו מקפיד על זכויותיו פוגע קודם כל בעצמו ומיד לאחר מכן בחבריו עובדי ההוראה האחרים. אסור לנו לאפשר פגיעה בזכויות העובדים שלנו. 

כארגון עובדים יציגים נפעל ללא לאות לחשוף את זכויות עובדי ההוראה ונעודד את עובדי ההוראה לדרוש אותם ולהקפיד עליהם. 

הזכות לקבלת שכר מלא ובזמן מהמשכרות הראשונה. 

הזכות לשמירה על שעות עבודה מנוחה ותשלום שעות נוספות .

הזכות להתאגד בכל איגוד עובדים לבחירתו של העובד.

הזכות בחופשה ומחלה ללא אחריות למציאת מחליף.

הזכות להכיר את ההסכם העסקה ותנאיו בכל שלב.

לצד הזכויות ישנן גם חובות שעל עובדי ההוראה למלא וגם אותן נדאג לחשוף וליידע במטרה לדאוג לעובדי ההוראה.

חזון

להיות איגוד עובדים חדש צעיר מגיב מקצועי ויצירתי אשר יפעל אך ורק לטובת עובדי ההוראה החברים בו ומערכת החינוך כולה.

ארגון הפועל ביעילות ושקיפות, המקפיד לקיים בחירות בדרך דמוקרטית משתפת ומזמינה. ארגון הפתוח לביקורת ומעודד את חבריו לחשיבה ביקורתית ומחוץ לקופסה.

עמותה הפועלת בחסות החוק המקפידה על דיווחים לציבורי, ללא נגיעה בשחיתות, ללא אינטרסים וללא מחויבויות לאף אדם או בעל אינטרס פרט לעובדי הוראה.

 

התאגדות שמציבה לעצמה אך ורק את טובת עובדי ההוראה לפני כל טובה אחרת של מגזר או מוסד כזה ואחר. התאגדות המייצגת את המכנה המשותף הרחב של עובדי ההוראה. 

מעמד

הפגיעה במעמד עובדי ההוראה בישראל נמשכת כבר זמן רב. בשנים האחרונות בזמן שאיגודי העובדים הוותיקים גדלים על חשבון כספם של עובדי ההוראה, דווקא מעמדים ממשיך להידרדר - מעמד שכיום נמצא במקום הנמוך מזה זמן רב.

במאבק עובדי ההוראה מצאנו את עצמנו בתחתית סדרי העדיפויות של האיגודים הוותיקים, של משרד החינוך, של ההורים, של התלמידים - של כל מי שעבורו מעמד עובדי ההוראה צריך להיות ראשון במעלה.

החלטנו לשנות. 

ארגון יציגים יפעל להחזרת החיוך לפניהם של עובדי ההוראה. החיוך הזה חשוב לכולם. לתלמידים, להורים, למדינה - לעובדי ההוראה. כי עובד הוראה מאושר וגאה בתפקידו, עובד שלא חושש מתגובה של הוראה תלמיד או מנהל, עובד שבטוח בעצמו הוא עובד הוראה שמדינת ישראל רוצה וצריכה.

המעמד של עובדי ההוראה בישראל צריך להיות חשוב לכולם. בראש ובראשונה הוא נגזר מהגוף שמייצג אותו - ארגון העובדים היציג. אנחנו, עובדי ההוראה רוצים לייצג את עצמנו. את האמת שלנו. את עובד ההוראה החדש, האיכותי, הציוני שיודע ונלחם על המעמד שלנו - בשכר. בתנאים. בכבוד. באמונה. בביטחון.

bottom of page