top of page

16/7/2019

עובדי הוראה, יציגים.

 

במהלך השנתיים האחרונות אנו ביציגים מנהלים מאבק משולב בבתי המשפט ובתקשורת בדרך להקמת ארגון עובדים יציג חדש לעובדי ההוראה. ארגון המהווה בית אחד לכל עובדי ההוראה בישראל, מושתת על ערכי שוויון וצדק החברתי ושואף למערכת חינוך יציבה, תורמת ומובילה לעתיד טוב יותר. כחלק מההתקדמות בתוכנית ההקמה של הארגון אנו פונים אליך בעניין בהמשך להצטרפותך לעמותה לעדכן את פרטי אמצעי התשלום לדמי החבר.

 

על פי החלטות הועד, החל מיום 5 בספטמבר 2019 על כל החברים הרשומים בעמותה לשלם דמי חבר בהתאם להרשאת חיוב קבועה בסכום של 59 ש"ח כדמי חבר חודשיים לארגון. בהתאם לתקנון העמותה חבר עמותה שלא יסדיר את תשלום דמי החבר עד למועד האמור, ימליץ הועד לאסיפה הכללית להפסיק את חברותו בעמותה.

 

חשוב לנו להדגיש כי כל ההכנסות מדמי החבר כמו כלל פעילות הארגון תחת עמותת יציגים מפוקחים ע"י משרד המשפטים (רשם העמותות) ומחויבות בדיווח תחת ביקורת רו"ח כחוק. הכספים אשר יגבו מדמי החבר ישמשו בעיקרם לכיסוי הוצאות המאבק המשפטי והתקשורתי לצד גיוס כח אדם מקצועי שייתן מענה ראשוני לחברים המשלמים בענייני זכויות עובדים בכפוף לתקנון השירות.

לתשומת ליבך

החל מרגע הסדרת תשלום דמי החבר החודשיים, חברים משלמים ייהנו משירות אישי ומתקדם בפנייה לוואטסאפ 

054-9330335 או לתיבת מייל: info@yetsigim.org.il בלבד ובכפוף למפרט השירות לחברים בו ניתן לצפות בלחיצה על שורה זו.

 

אנו מודים לך על האמון ועל הבחירה ביציגים כארגון העובדים שלך, ומזמינים אותך *לעדכן פרטי *אמצעי תשלום בלחיצה על שורה זו.

*טופס ההצטרפות שלך שמור אצלנו ואין צורך למלא פעם נוספת.

*אם כבר עדכנת את פרטי אמצעי התשלום, ראה הודעה זו כמובטלת.

bottom of page