top of page

‏28/04/2019

 

לכבוד - חברי האסיפה הכללית

יציגים, ארגון עובדי ההוראה בישראל

הנדון: קול קורא לחברות בוועד המנהל

שלום רב,

היות ונתפנה מקומו של לפחות אחד מבין חברי הועד המנהל, וחברי הועד המנהל מעוניינים להשלים את מספרי חברי הועד למקסימום חברים,

אנו מודיעים על הפעלת סעיף 14 לתקנון העמותה:  "השלמת הועד נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לאסיפה הכללית הקרובה; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד. " ומזמינים את חברי העמותה העומדים בסעיף 28 לתקנון להציע את מועמדותם לחברות בוועד המנהל ו/או ועדת ביקורת עד למועד קיום הבחירות בחודש מאי בשנת 2022.

"זכאי להיבחר למוסדות הארגון ולכהן בהם כל מי שמופיע בספר הבוחרים והציג אישור נתוני העסקה חתום דיגיטלית ע"י משרד החינוך ובנוסף תלוש שכר אחרון  (להלן – "אישור תנאים בכתב") אשר מעיד על עמידה בכל התנאים הבאים בו זמנית ביום הגשת המועמדות או בכל מועד שיידרש לכך בהחלטת הועד:

1. עובד הוראה פעיל לפחות בשליש משרה ביום הגשת מועמדותו או גמלאי של מערכת החינוך או נמצא בחל"ת/שבתון ובלבד שהוא בעל קביעות אצל המעסיק ומצהיר כי בכוונתו לחזור להוראה בפועל בתום תקופה שלא תעלה על 3 שנים רצופות במצטבר.

2. בעל תעודת הוראה או לכל הפחות אישור על השלמת מינימום 80% של החובות הלימודיים לתעודת הוראה החתום ע"י המוסד להשכלה גבוהה בצירוף אישור לימודים תקף

3. לא הורשע בבימ"ש בפסק דין חלוט בעבירות שיש עמן קלון או בעבירות של טוהר המידות.

4. כל חבר אסיפה כללית שחתם על טופס ההצטרפות לארגון עד 6 חודשים לפני מועד הבחירות ושילם דמי חבר חודשיים (אם נגבו) לכל התקופה הנ"ל.

 

באסיפה הכללית הראשונה של שנת 2019 (שתתקיים לא לפני ה-23.5.2019) נקיים בחירות להשלמת מניין החברים בוועד המנהל ל-9 חברים.

מועד אחרון להגשת מועמדות 7.5.2019 בשעה 18:00 במשרדי משרד עו"ד גורודיסקי - רחוב יהודה הלוי 75 ת"א. 

בהתאם לתקנון, זכאים לבחור יהיו כל חברי העמותה העומדים בסעיף 27 לתקנון. (הזמנה לאסיפה הכללית תשלח בנפרד)

"זכאי לבחור כל חבר אסיפה כללית שחתם על טופס ההצטרפות לארגון עד 3 חודשים לפני מועד הבחירות

ושילם דמי חבר חודשיים לכל התקופה הנ"ל (אם נגבו) עד למועד קיום הבחירות."

לתשומת ליבך:

* ישיבות הועד המנהל מתקיימות בתל אביב פעמיים בחודש בשעות אחה"צ והערב.

* המטלות השוטפות של כל חבר ועד מצריכות נכונות להשקעה של שעה אחת בכל יום.

בברכה,

חברי ועדת הבחירות:

ענבל הוכמן - Inbalhochman@yetsigim.org.il

בני שטיין - bennystein@yetsigim.org.il

לחצו על שורה זו להורדת הנחיות וטופס להגשת מועמדות לחברות בוועד המנהל.

bottom of page