top of page

בקשת הצטרפות כחבר/ה בארגון עובדים

יציגים עמותה לארגון עובדים - ע"ר 580637429

אני הח"מ מבקש/ת להצטרף כחבר/ה בארגון העובדים - יציגים עמותה לארגון עובדים  (להלן – "העמותה"), מטרות העמותה ותקנון העמותה ידועים לי.

אם אתקבל כחבר/ה בה, אני מתחייב/ת לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. להלן פרטי האישיים:

bottom of page