top of page

הזמנה לאסיפה הכללית 01/2022
האסיפה תתקיים ביום א' 15.5.2022, י"ד אייר תשפ"ב  בשעה 20:30 בזום.
במהלך היום בין השעות 10:00  -20:00 תתקיימנה
בחירות אישיות וחשאיות למוסדות הארגון ל-4 שנים הבאות באמצעות טפסים דיגיטליים.
על סדר היום:

1. בחירת יו"ר האסיפה.
2. בחירת מזכיר האסיפה.
3. בחירת יו"ר הועד המנהל
4. בחירת חברי הועד המנהל
5. בחירת חברי ועדת ביקורת
על מנת להצביע יש להזדהות באמצעות תעודת זהות/רשיון נהיגה או דרכון.

אפשרות הצבעה מרחוק (באמצעים אלקטרונים) בכתב הצבעה חתום:
בהתאם לתקנון העמותה, סימן ח' סעיף 24 (ב): "חבר העמותה הנעדר מישיבת האסיפה הכללית יוכל להסדיר הצבעתו בישיבה באמצעות כתב הצבעה חתום על ידו המפרט את תאריך האסיפה הכללית, ועמדתו באשר לנושאים שעל סדר היום, ובלבד שיועבר לועד העמותה זמן סביר מראש" (עד 30.4 בשעה 20:00)

רשימת פרסומים:

לוח הזמנים לבחירות 2022 בהתאם ובכפוף לתקנון

טופס 1- ערעור על אי הכללת פרטי בוחר בספר הבוחרים לשנת 2022

טופס 2- הגשת מועמדות לתפקיד במוסדות הארגון בבחירות לשנת 2022

הזמנה לאסיפה הכללית 01.22 בחירות למוסדות ארגון העובדים יציגים

רשימת המועמדים למוסדות הארגון כפי שאושרה ע"י ועדת הבחירות

כתב הצבעה חתום להצבעה אלקטרונית כולל רשימת המועמדים

פניות לוועדת הבחירות יתקבלו בהודעת דואר אלקטרוני  לכתובת: yetsigim@gmail.com או במסירה ידנית במשרדי הועדה.
חברי ועדת הבחירות: עמנואל עובדיה, יאיר פוייר, עינת יורקביץ'
 

bottom of page