top of page

הסכם אחד לכולם

כארגון עובדים השואף לייצג את כלל עובדי ההוראה בישראל, אנו נוביל יוזמה להסכם קיבוצי אחד לכל עובדי ההוראה בישראל.

אנו מאמינים שרק הסכם אחד כולל והוגן הבנוי על אותו בסיס: שעות העבודה, טבלאות שכר, קידומים וזכויות עובדים נצליח להבטיח את הביטחון התעסוקתי והכלכלי של עובדי ההוראה בישראל. כארגון עובדים נפעל להעלאת ערך שעת עבודה, לקבלת החזר הוצאות ריאלי על נסיעות ועזרי הוראה, לפנסיה שמאפשרת קיום בכבוד ביום הפרישה, קרן חסכון ותנאי העסקה מכבדים ותואמים את הצרכים. 

כולנו: גננות, מורים, מדריכים, יועצים, ושאר עובדי ההוראה נדרשים לתעודת השכלה, תואר ראשון וניסיון מקצועי רלוונטי ולכן הסכם אחד הוא מחויב במציאות. בימים אלו אנו מרגישים על בשרנו את המצב בו יש ריבוי הסכמים, מצב בו אף אחד מהעובדים או האיגודים לא מצליח לאכוף את הזכויות שלנו וסעיפים רבים מתנגשים אחד בשני ובלתי אפשריים לקיום. מצב בו עובד הוראה בבית ספר יסודי מופלה מעובד הוראה בחטיבות התחתונות שמופלה מעובד הוראה בחטיבות העליונות.

הסכם קיבוצי כללי

הסכמים קיבוציים כלליים נחתמים בין שני צדדים, היינו בין ארגון העובדים היציג, לבין המדינה, כמעביד. הסכמים אלה מיועדים להסדיר נושאים מוגדרים שיכולים להיות נשוא להסכם על פי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז - 1957, והמיועדים לחול על מרבית העובדים במשק. הסכמים אלה מסדירים נושאים כגון תוספת-יוקר, נסיעות (החזר הוצאות נסיעה), חמישה ימי עבודה בשבוע, דמי הבראה, ביטוח מחלה, קיצור שעות עבודה שבועיות. 

שני ההסכמים הקיבוציים הרלוונטים בענף ההוראה הם: עוז לתמורה ואופק חדש.  

הסכם קיבוצי מיוחד

הסכמי עבודה קיבוציים מיוחדים מסדירים את תנאי העבודה, השכר וזכויות נוספות במפעל מסוים או אצל מעביד מסוים (בעלות/רשות/משרד החינוך). הסכמים אלה מעניקים תנאי עבודה טובים יותר מאלה שנקבעו בהסכמים הענפיים, תוך מתן ביטוי לנסיבות המיוחדות למקום העבודה הספציפי. הסכמים אלה נחתמים בין נציגי העובדים מצד אחד לבין המעביד מצד שני.

 

הסכמי העבודה הקיבוציים המיוחדים יכולים רק להוסיף זכויות על אלו הקיימות על פי חוק או אלו המעוגנות בהסכמים קיבוציים כלליים. אין עובד יכול לוותר על זכות מוקנית על פי חוק או על פי הסכם קיבוצי. גם אם הוחתם על כתב ויתור כאמור, הוויתור איננו תקף. 

ועד עובדים

כלל העובדים במקום העבודה בוחר בנציגים המייצגים אותם כלפי המעביד בנושאי הפרט ובנושאים כלליים.

לוועד העובדים מעמד הקבוע בחוק והוא נבחר ופועל בהתאם להוראות תקנונים שאושרו לעניין זה.

הוועד הוא התא הראשוני של הארגון והאיגוד המקצועי והוא עומד על משמר יישום ההסכמים הכלליים, הענפיים והמקומיים. כמו כן מארגן הוועד ומקיים פעילויות תרבות, חברה, רווחה, ספורט ועוד. 

bottom of page